Przechowalnia opon

Klientów, ktorzy nie posiadają własnego garażu zachęcamy do skorzystania z usługi przechowywania opon. Opony będą przechowywane w optymalnych warunkach i w każdej chwili mogą zostać odebrane lub wymienione.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przechowalni opon.

REGULAMIN SEZONOWEJ

PRZECHOWALNI OPON

 

 

 

§ 1

 

 1. Składający przekazuje, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacją jak na potwierdzeniu przyjęcia opon do magazynu.
 2. Przyjęcie na przechowanie zostanie potwierdzone sporządzoną umową przy przyjęciu opon do magazynu, zawierającą opis stanu składanych rzeczy.
 3. Przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym powierzone mu rzeczy, a składający zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

 

§ 2

 

 1. Umowa przechowania zawarta zostaje na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia na przechowanie.
 2. Składający obowiązani są do odbioru letnich opon do dnia 31 marca, a zimowych do dnia 31 października.
 3. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych termin, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu ulega przedłużeniu o nie więcej niż 40 dni kalendarzowych. Za okres ten nie będą naliczane dodatkowe opłaty.
 4. W przypadku opóźnienia Składającego w odbiorze opon w terminach wskazanych w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu, Składający zobowiązany będzie do zapłaty za każdy dodatkowy dzień przechowywania opon kwoty 10 zł.

 

§ 3

 

 1. Przechowawca nie może, bez zgody Składającego używać przedmiotu przechowania, jak również zmieniać miejsca w którym jest przechowywany, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne do zachowania określonego w §1 przedmiotu w stanie nie pogorszonym.
 2. Przechowawca nie może oddać rzeczy na przechowanie innej osobie, chyba że jest do tego zmuszony przez okoliczności, których podczas zawierania umowy nie mógł przewidzieć. W tym przypadku Przechowawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia składającego gdzie i u kogo rzeczy złożył.

 

§ 4

 

 1. Składający zobowiązuje się do zapłaty Przechowawcy wynagrodzenia w wysokości ___ PLN brutto, za łączny okres przechowania. Wynagrodzenie z przechowania uiszczane jest przez Składającego z góry.

 

 

§ 5

 

 1. Składający za uprzednim 2 - dniowym powiadomieniem, ma prawo w każdym czasie odebrać przedmiot przechowania, zobowiązany jest jednak, do zapłaty wynagrodzenia za cały okres na jaki została zawarta niniejsza umowa.
 2. Przechowawca może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w § 3, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia przedmiotu umowy przechowywać go w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany.
 3. Podstawą wydania opon Składającemu przez Przechowawcę jest zwrot przez Składającego oryginału kwitu depozytowego.
 4. W przypadku zagubienia kwitu depozytowego wydanie nastąpi na podstawie dowodu rejestracyjnego, którego dane będą pokrywały się z informacją dobrowolnie orzeczoną w chwili złożenia depozytu przez Składającego.

 

§ 6

 

 1. Zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.

 

§ 7

 

 1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8

 

 1. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Przechowawcy sądy powszechne. 2. Przepis p 8 ust. 1 nie ma zastosowania do składających będących konsumentami.